Milleks vastutuskindlustus?

Kui ettevõtte varakindlustus kaitseb teie enda varale tekitatud kahju, siis vastutuskindlustus korvab oma tegevuse või tegevusetusega teistele isikutele põhjustatud kahju.

Igaühel on õigus nõuda talle teise isiku poolt tekitatud kahju hüvitamist ja süüdlane on kohustatud kahju hüvitama.

Näiteks on talviti üsna sagedased juhtumid, kus hoone räästast kukkuv purikas või katuselt langev lumehunnik vigastab tänaval olevaid inimesi või sõidukeid. Vastutuskindlustuseta tuleb hoone omanikul õnnetusega seotud kulud endal kanda, kindlustuse olemasolul kannab kõik kulud kindlustus.

Iga Ifis sõlmitud vastutuskindlustuse leping sisaldab kaitset võimalike ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulude katteks. Kui kliendi vastu on esitatud alusetu kahjunõue või kui nõue vajab põhjalikumat selgitamist, seisab If kliendi õiguste eest, kasutades selleks nii vastava valdkonna asjatundjate kui ka advokaatide abi.

Vastutuskindlustuse liigid:

  • Ehitise omaniku vastutuskindlustuse (sh korteri kaasomandi vastutus) eesmärk on hüvitada kahju, mis on tekkinud kahjustatud isikule kindlustatu (kui omaniku) kinnisasjast, hoonest, ruumist, rajatisest.
  • Tegevuse vastutuskindlustuse eesmärk on hüvitada kahju, mida kindlustusvõtja on tekitatud kolmandale osapoolele oma tegevusega või tegemata jätmistega.
  • Tööandja vastutuskindlustusega hüvitab kindlustus tööandja asemel töötajale tekkinud kehavigastuste ja töövõimetusest põhjustatud kahjudena eelkõige ravikulud ja näiteks sissetuleku vähenemise.
  • Tootevastutuskindlustuse eesmärk on hüvitada kahju, mis on põhjustatud kindlustusvõtja poolt müüdud või toodetud tootest või osutatud teenusest.
  • Erialase vastutuskindlustuse (sh kohustuslikud erialad) eesmärk on hüvitada kahju, mis on tekkinud kahjustatud isikule seoses kindlustatu kindlustuslepingule märgitud erialase tegevusega.
  • Ürituse korraldaja vastutuskindlustuse eesmärk on pakkuda kindlustuskaitset isikule, kelle poolt korraldatava ürituse käigus on kolmandad isikud kahju saanud.

Näited:
Ehitise omaniku vastutuskindlus:
Katuselt kukkunud lumi vigastas sõidukit, mille omanikul oli kasko teises seltsis. Teine selts hüvitas kahju ja esitas regressinõude hoone omanikule. Hoone omanikul oli Ifis vastutuskindlustus. Hüvitise suurus oli 6000 eurot.

Tegevuse vastutuskindlustus:
Suures kaubanduskeskuses Tallinnas purunes II korruse fuajee baari valamu veeühendus ja tekkis ulatuslik veekahju II korrusest kuni 0 korruseni. Hüvitis 60 000 eurot.

Tööandja vastutuskindlustus:
Ehitustööline kukkus kõrgelt tellingutelt ja sai raskeid kehavigastusi. On teada, et täielik töövõime ei taastu. Hetkel oleme hüvitanud 8000 eurot (sisaldab töövõimetushüvitist ja ravikulusid).

Tootevastutuskindlustus:
Ifi klient tarnis enda toodetud jahu saia tootjale. Jahu oli kopitanud ja rikkus ära kogu päevase saiapartii. Lisaks kahjunõudele rikutud saiapartii osas, tuli hüvitada ka lisakulud seoses asendus-saiapartii ülikiireks tootmiseks ja kohaletoomiseks.

Erialane vastutuskindlustus:
Meie klient koostas kanalisatsioonitorustiku projekti. Projektis oli torustiku läbimõõdus viga. Ehitaja ehitas vale läbimõõduga torustiku valmis, kattis tööd pinnasega ja asfalteeris. Hiljem selgus, et torustikku pole võimalik ühendada linnatorustikuga ja see on kasutuskõlbmatu. KÕIK oli vaja üles kaevata, lahti lammutada ja uuesti ehitada. Kindlustus hüvitas kahju.