If Plus boonusprogrammi reeglid

Kehtivad alates 25.04.2017
 1. If Plus on boonusprogramm eraisikule.
 2. Eraisikuks loetakse füüsilist isikut, v.a füüsilisest isikust ettevõtjat, kelle äriregistri kood on kindlustuslepingus märgitud.
 3. If Plus boonusprogrammiga on hõlmatud Ifi iseteeninduses või kindlustustelefoni +372 777 1211 kaudu sõlmitud kindlustuslepingud järgmistest kindlustustoodetes (edaspidi 'toode' või 'tooted'):
  3.1  kodukindlustus, sealhulgas ka koduse vara kindlustus ning eraisiku vastutuskindlustus;
  3.2. kaskokindlustus, sealhulgas ka sõidukijuhi õnnetusjuhtumikindlustus;
  3.3. liikluskindlustus;
  3.4. õnnetusjuhtumikindlustus;
  3.5. reisikindlustus;
  3.6. lemmikloomakindlustus;
  3.7. metsakindlustus, loomakindlustus;
  3.8. väikelaevakindlustus;
  3.9. ettevõtte vara kindlustus, masinate ja seadmete kindlustus, ehitus- ja montaažitööde kindlustus juhul, kui kindlustusvõtja on eraisik.
 4. If Plus taseme määramisel võetakse arvesse punktis 3 nimetatud tooted, kusjuures samas alapunktis loetletud tooted loetakse If Plus taseme määramisel üheks tooteks.
 5. Kindlustusmaakleri, kindlustusagendi või Poliis.ee kaudu sõlmitud kindlustuslepingud If Plus boonusprogrammis ei osale, neid ei arvestata boonusprogrammi taseme määramisel ning nende puhul ei saa kasutada If Plus boonuseid.
 6. Eraisiku If Plus tase määratakse vastavalt kindlustuslepingutele, kus ta on kindlustusvõtja.
 7. If Plus boonusprogrammis on 3 taset.
  Tase 1: kindlustusvõtjal on kehtiv aastane kindlustusleping ühes tootes
  Tase 2: kindlustusvõtjal on kehtiv aastane kindlustusleping kahes erinevas tootes
  Tase 3: kindlustusvõtjal on kehtiv aastane kindlustusleping kolmes või enamas erinevas tootes.
 8. If Plus boonusprogrammis loetakse kindlustusleping aastaseks, kui kindlustusperiood on vähemalt 350 päeva.
 9. If Plus taseme määramisel võetakse arvesse ka need aastased kindlustuslepingud, mille kindlustusperiood
  9.1. lõppes 60 päeva jooksul enne taseme määramist
  9.2. algab 15 päeva jooksul arvates taseme määramisest, kui poliis on taseme määramise ajaks juba vormistatud.
 10. Klient saab teavet oma If Plus taseme kohta Ifi iseteenindusest, või kindlustustelefonilt +372 777 1211.
 11. If Plus boonused on: If Plus kindlustusmakse soodustus, omavastutuse vähendus ning boonuskaitsed. If Plus boonused on kirjas boonusprogrammi tabelis.
 12. If Plus boonuseid saab kasutada nii aastaste kui ka lühiajaliste kindlustuslepingute puhul.
 13. If Plus soodustust rakendatakse punktis 3 nimetatud toodetele, välja arvatud liikluskindlustus.
 14. If Plus omavastutuse vähendust rakendatakse nendes punktis 3 nimetatud toodete kindlustuslepingutes, kus omavastutus on ette nähtud. Vähendatud omavastust ei ole võimalik võtta välja rahas, sh nendes lepingutes, kus omavastutust pole.
 15. If Plus boonuskaitseid rakendatakse, kui kindlustusvõtjal on kehtiv boonuskaitsega seotud toote kindlustusleping. Boonuskaitse seos kindlustustootega on kirjas boonusprogrammi tabelis.
 16. If Plus boonused määratakse vastavalt kindlustusvõtja If Plus tasemele kindlustuslepingu vormistamise hetkel ning need kehtivad kuni selle kindlustuslepingu kindlustusperioodi lõpuni. Iga kindlustuslepingu boonused on märgitud poliisile.
 17. If Plus tase ja boonused on isiklikud. If Plus taset ega boonuseid ei saa üle anda teisele isikule.
 18. Ifil on õigus muuta If Plus boonusprogrammi, sealhulgas boonusprogrammi tabelit, samuti If Plus boonusprogramm lõpetada. Boonusprogrammi muutmisest või lõpetamisest teavitatakse kliente kodulehel www.if.ee 1 kuu ette.
 19. Kõik pretensioonid Ifile seoses If Plus boonusprogrammiga tuleb esitada kirjalikult Lõõtsa 8a Tallinn 11415 või e-posti teel info@if.ee.