Reisikindlustus

 1. Reisikindlustus

Reisikindlustus aitab korvata ootamatud lisakulutused, mis võivad reisil olles tekkida.


REISIKINDLUSTUSEGA TAGAD OMALE MURETUMA REISI:

 • Erakliiniku teenindus

  Kui vajad välismaal arstiabi, võid pöörduda lähimasse erakliinikusse, kus on lühemad ootejärjekorrad.

 • Kaitse terrorismi korral

  Hüvitame evakueerimisega seotud täiendavad transpordi- ja majutuskulud ja terroriaktis vigastada saanud inimeste arstiabi kulud 14 päeva jooksul.

 • Aitame Sind 24/7 Sinu emakeeles

  Kui Sul juhtub õnnetus, helista meile 372 777 1211 ja me aitame Sind Sinu emakeeles.

KINDLUSTUSKAITSE KINDLUSTUSSUMMA VÕI HÜVITISLIMIIT OMAVASTUTUS
MEDITSIINIABI KINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa -
sh hambaravi
200 € -
sh proteesid, prillid, kuuldeaparaat
100 € -
PAGASIKINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa -
sh ühe eseme hüvitislimiit
max 50% pagasikindlustuse kindlustussummast -
sh pagasi hilinemine
35 € päevas, kuid max 30% pagasikindlustus kindlustussummast 4 tundi
sh kulud asendusdokumendi saamiseks
100 € -
REISITÕRKEKINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa -
ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa -
VASTUTUSKINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa 200 €
KODUSE VARA KINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa 200 €
Välisriigist Ifile tehtud telefonikõned
100 € -
RENDIAUTO OMAVASTUTUSE KINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa 200 €

Sõlmi reisikindlustuse leping kohe, kui oled reisi broneerinud. Vali sobiv kindlustuskaitse vastavalt reisi pikkusele ja eesmärgile. Jälgi, et kindlstussummad ja hüvitislimiidid oleksid igaks olukorraks piisavad.


Meditsiiniabi kindlustus

Meditsiiniabi kindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa. Sellega on kaetud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja transpordikulud.

Hambaravi
Hüvitame ootamatu hambavalu ravikulud, sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 200 eurot.

Last ootav ema
Hüvitame raseduse komplikatsioonidest tingitud vältimatud arstiabi kulud esimese 20 rasedusnädala jooksul.

Reisikaaslase kohale jäämise kulud
Hüvitame ühe reisikaaslase välisriiki jäämise ja Eestisse tagasipöördumise kulud, kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi tõttu välisriigis arstiabi.

NB! Hüvitise saamiseks on vajalik esita Ifile diagnoosi sisaldav arstitõend ja kõik juhtumiga seotud kuludokumendid (visiiditasu, retseptiravimite, ravi- ja transpordiarved).

Reisitõrkekindlustus

Reisitõrkekindlustusega kaitsed end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu.

Reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib ka enne kindlustusperioodi algust, jõustudes 3 päeva peale reisitõrke kindlustusega poliisi vormistamist, seetõttu on oluline osta kindlustus kohe peale reisi broneerimist. Näide: Poliis vormistatakse 01. mail. Reisi ärajäämise kaitse kehtib alates 04. mai kell 00:00.

Reisitõrkekindlustusega on kaitse all ka terrorismiohu tõttu pooleli jäänud reisid, kus hüvitatakse evakueerimisega seoses tekkinud lisakulud ning terroriaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.

Ühistranspordi hilinemine ja mitteväljumine

Reisigraafikust kõrvalekaldumisel hüvitatame reisi sihtpunkti või transiitpunkti jõudmiseks vajalikud pileti ümbervahetamise lisakulud või alternatiivse transpordivahendi kasutamise kulud, kui ühistranspordi hilinemise või väljumata jäämise põhjustas:

 • transpordivahendi tehniline rike
 • liiklusõnnetus
 • halvad ilmastikuolud

Võta ühistranspordifirmalt tõend tõrke põhjuse kohta!

Pagasikindlustus

Pagasikindlustus korvab Sulle kulud pagasi kaotsimineku, hilinemise või kahjustumise korral. Pagasi moodustavad reisil kaasas olevad asjad – rõivad, jalatsid, hügieenitarbed, foto-ja videokaamerad, mobiiltelefon ja sülearvuti.

Pane tähele, et ühe eseme hüvitislimiit on max 50% kindlustussummast!

Pagasi hilinemise korral saab reisija osta hädavajalikke esemeid 35 euro ulatuses iga hilinenud päeva kohta, kuid mitte rohkem kui 30% ulatuses pagasi kindlustussummast. Hüvitist maksame ostutšekkide alusel.

Lisakaitsed

 • Valides õnnetusjuhtumi lisakaitse, maksame kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta möödudes püsivalt halvenenud. Kui kindlustatu sureb reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest maksame pärijatele kindlustussumma.
 • Vastutuskindlustusega hüvitame reisil ootamatult teistele tekitatud varalise kahju, mille eest kindlustatu on vastutav ja kindlustusjuhtumiga seotud õigusabikulud. Näiteks lapsed lõhuvad mänguhoos hotelli televiisori.
 • Koduse vara lisakaitse valimisel hüvitame reisi ajal Sinu elukohas juhtunud õnnetuse tõttu hävinud, varastatud või kahjustada saanud asjade (nt mööbli, riiete, kodumasinate jne) väärtuse.

Korduvreisikindlustuse leping

Korduvreisikindlustuse leping on otstarbekas sõlmida siis, kui sõidad välismaale aastas mitu korda. Üldjuhul on see hinna poolest soodsam kui sõlmida iga kord enne reisi lühiaegsed lepingud.

Ärikliendi reisipäevade kindlustusleping

If pakub ettevõtetele mugavat lahendust sõlmida reisipäevade kindlustusleping, mis tagab, et iga ettevõtte töötaja, kes töölähetusse saadetakse, on automaatselt kindlustatud.

Üks leping, kõik töötajad

Ärikliendi reisipäevade kindlustus võimaldab kindlustada ühe lepinguga kogu töötajaskonna reisil oldud päevad. Kindlustusleping sõlmitakse üheks aastaks prognoositavate lähetuspäevade arvu järgi ning tasaarveldus tehakse enne lepingu lõppemist.

Kasu kindlustusvõtjale:

 • ei ole tarvis sõlmida igale töötajale eraldi lepingutet
 • ole tarvis jälgida kindlustuse kehtivusaega
 • kindlustusmakset tasutakse vaid tegelike lähetuspäevade eest
 • lepingu sõlmimiseks ei ole tarvis Ifile esitada kindlustatavate töötajate nimesid

Kindlustuslepinguga on tagatud haigla- ja arstikulud, mis võivad tekkida reisijat tabanud haiguse või õnnetuse korral.

Lisaks pakume laiemat kindlustuskaitset lendude hilinemise või ärajäämise korral, kus kindlustusjuhtumiks on peale tavajuhtumite (lennuki tehniline rike või halb ilm) ka sõiduplaanis ettenähtud lennu või tšarterlennu ärajäämine/hilinemine graafikute ümberkorralduse või õhuruumi ummikute tõttu.

Tutvu tingimustega!

 1. Reisikindlustus