Isikuandmete töötlemine

Meie isikuandmete töötlemise põhimõtted ja Teie isikuandmed

Me peame Teie privaatsust väga oluliseks

Meiega suheldes või meie teenuseid kasutades usaldate meile palju andmeid. Me ei kasuta andmeid ainult Teile teenuste osutamiseks, vaid ka selleks, et pidevalt paremaks saada ja pakkuda just Teie vajadustele vastavaid teenuseid. Järgnevalt selgitame mh. ka meetmeid, mida rakendame teie privaatsuse tagamiseks.

Me tahame olla läbipaistvad

Me usume selgusesse ja avatusse Teiega seotud andmete kogumisel ning töötlemisel. Sellelt lehelt leiate üksikasjalikku teavet, kuidas ja millal me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme.

Me kaitseme Teie andmeid

Isikuandmed on otseselt või kaudselt Teiega seotud andmed.

Anname oma parima, et hea teabehalduse ja isikuandmete hoolika töötlemisega tagada Teie eraelu puutumatus. Me käsitleme isikuandmeid eraelu puutumatuse reeglite, asjaomaste õigusaktide ning selles dokumendis kirjeldatud põhimõtete kohaselt.

Kaasajastame isikuandmete töötlemise põhimõtteid regulaarselt ja avaldame muudatused käesoleval veebilehel.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Meie kogutavad isikuandmed sõltuvad konkreetsest suhtest Teiega ja/või kindlustustootest. Kogume Teie kohta üksnes meievahelise suhte seisukohalt vajalikke ja asjakohaseid andmeid.

Allpool leiate andmeliigid ja näited, mis aitavad Teil aru saada, milliseid andmeid meil võib olla vajalik koguda.

ÜLDISED ANDMED

Üldiseid andmeid kogutakse selleks, et Teid kliendina tuvastada, Teid paremini eri kanalites teenindada, Teiega suhelda, tehinguid või toiminguid teha.

 • Isikuandmed
  Näiteks nimi, kontaktandmed, perekonnaseis, sünniaeg, töökoht ja tööandja, turustuseelistused.
 • Riigiasutuste väljastatud identifitseerimisnumbrid
  Näiteks isikukood, autojuhi- või muu loa number.
 • Finants- ja kontoandmed
  Näiteks pangakonto number ja konto andmed, krediidiinfo ning muud finantsandmed.

KINDLUSTUSE JA KAHJUNÕUETE ANDMED

Kindlustuse ja kahjunõuete andmeid kogutakse selleks, et koostada kindlustusleping või käsitleda kahjunõuet. Näiteks võime kodukindlustuse lepingu jaoks vajada teavet Teie vara kohta ja isikukahju käsitlemiseks Teie terviseandmeid.

 • Andmed vara kohta
  Näiteks vara asukoht, omadused, koosseis, seisund, vanus, varaga seotud õigused ja kohustused, turvalisus ja valve, elanikud, fotod.
 • Andmed sõidukite kohta
  Näiteks registreerimismärk, sõiduki liik ja omadused, sõiduajalugu, fotod.
 • Andmed reiside kohta
  Näiteks hotellibroneeringud, lennupiletid, reiside ja muude ürituste andmed.
 • Kahjude ajalugu
  Varasemate kahjude ajalugu.
 • Andmed harrastuste kohta
  Näiteks spordialad, ekstreem- või võistlussport.
 • Andmed kohtumenetluste, pettuste ja kuritegude kohta
  Näiteks andmed kohtumenetluste, pettuste või kuritegude kohta, näiteks osana vastutuskindlustuse kahjukäsitlusest või kuriteo tõttu põhjustatud tervisekahjustuste käsitlemisest. Kogume ka andmeid rahapesuga seotud kahjude kohta.

ERILIIKI (DELIKAATSED) ISIKUANDMED

 • Terviseandmed
  Näiteks praegune või varasem terviseseisund, andmed vigastuste või puude kohta, raviprotseduurid, teave tervisekäitumise kohta, retseptiravimite andmed, rasedus, uuringute tulemused.
 • Ametiühingusse kuulumine
  Näiteks andmed selle kohta, kas olete kollektiivselt kindlustatud oma ametiühingu kaudu.

MUU

 • Telefoni- ja videosalvestised
  Näiteks meie esindajatega tehtud telefonikõnede ja veebivestluste salvestised.
  Telefonivestluste- ja veebisalvestisi säilitatakse kuni kolm aastat ning neid kasutatakse klienditeeninduse kvaliteedi ja tõhususe tagamiseks, samuti kindlustuslepingu ettevalmistamiseks ja täitmiseks.
 • Meiega suhtlemine
  Näiteks e-kirjad, veebivestlused ja -koosolekud, suhtlusajalugu.
 • Andmed sotsiaalmeedia kohta
  Näiteks andmed, mis on postitatud sotsiaalmeediasse (sh kliendi tagasiside meie Facebooki lehel).
 • Andmed välistest allikatest
  Näiteks võime täiendada Teie esitatud andmeid muudelt isikutelt saadud teabega, nagu üldsusele kättesaadav avalik teave, teave krediidireitingu ja maksehäirete kohta, samuti meie tütarettevõtetelt või äripartneritelt saadud muu teave.

Kuidas me Teie andmeid kogume?

Olenevalt meie suhtest kogume andmeid Teie kohta erinevatest allikatest.

 • Otse Teilt või kindlustusvõtjalt
  Näide: küsime Teilt andmeid kindlustuse ostmise ajal või kui Te esitate kahjuavalduse.
  Näide: kolmas isik (kindlustusvõtja) sõlmib liikluskindlustuse lepingu Teile kuuluva sõiduki suhtes.
 • Teenuste või veebilehtede kasutamine ja sotsiaalmeedias avaldatud teave
  Näide: kui Te kasutate meie teenuseid ja veebilehti, kasutame veebiidentifikaatoreid (nt küpsiseid). Need on vajalikud selleks, et optimeerida Teie kasutajakogemust veebis ja meie pakutavaid teenuseid. Lugege lähemalt veebiidentifikaatorite töötlemise kohta siin.
  Näide: koostöös partneritega võime oma sõidukikindlustuse klientidele pakkuda maanteeabi ja me kogume sellistelt partneritelt andmeid teenuse osutamise kohta.
 • Otse Teie tööandjalt või muult organisatsioonilt
  Näide: teatud kindlustuslepingu (näiteks õnnetusjuhtumikindlustus, tervisekindlustus, reisikindlustus) alusel kindlustatud töötajate nimekirja võime saada Teie tööandjalt. 
  Näide: krediidireitingu ja maksehäire teavet võime saada Creditinfo Eesti AS-lt.
 • Otse partnerilt, raviasutuselt, teiselt kindlustusandjalt, politseilt või muult avaliku sektori asutuselt
  Näide: liiklusõnnetuse korral võib Ifis kindlustatud isik olla vastutav liikluskahju põhjustamise eest ja me saame teiselt kindlustusandjalt (kannatanu kindlustusandjalt) teavet selle kohta, et Ifi klient vastutab kahju eest. Võime saada teiselt kindlustusandjalt kannatanu kontaktandmed, politseilt liiklusõnnetust puudutavat teavet, remondifirmast andmed auto remondi kohta ja tervishoiuteenuse osutajalt terviseandmeid kannatanu vigastuse kohta.
 • Ametiasutuste, kindlustusandjate või muude kolmandate isikuete hallatavad registrid
  Näide: kontrollime teavet Teie sõiduki kohta liiklusregistrist, kindlustatud kinnisasja kohta võime saada andmeid kinnisturaamatust ning hoonete kohta ehitisregistrist.

Kuidas me Teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme isikuandmeid mitmetes tegevustes, et pakkuda parimat võimalikku teenust. Siin saate lugeda isikuandmete töötlemise eri viiside kohta.

 • Kindlustuslepingute sõlmimine ja haldamine
  Vajame andmeid, et hinnata kindlustusriske ja pakkuda Teie riskidel põhineva hinnaga kindlustust. Lisaks kasutame seda teavet lepingute haldamiseks ja Teie kindlustusega seotud teenuste osutamiseks.
 • Kahjunõuete käsitlus
  Töötleme isikuandmeid kahju- või muude nõuete käsitlemiseks.
 • Teie kliendisuhte haldamine
  Töötleme isikuandmeid Teie tuvastamiseks kliendina, Teiega suhtlemiseks ja Teile oma teenuste kohta asjakohaste teadete saatmiseks.
 • Teenuste osutamine partnerite kaudu
  Töötleme Teie isikuandmeid ka selleks, et pakkuda Teie kindlustusega seotud täiendavaid Ifi partnerite teenuseid.
 • Arendus
  Töötleme isikuandmeid selleks, et arendada oma äritegevust ja tooteid, teha turu-uuringud ja analüüse, sealhulgas rahulolu-uuringuid.
 • Turustus
  Kogume ja analüüsime isikuandmeid, nagu teie veebikäitumine või asukoht, et saata kindlustuspakkumisi ning muid teateid, mis võivad Teile kasulikud olla. Kui olete meie klient, võite saada kindlustuspakkumisi, mille kohta me eeldame, et need on Teile asjakohased ja kasulikud. Samal ajal püüame vältida ebaoluliste sõnumite saatmist või kuvamist. Me ei müü mitte kunagi isikuandmeid kolmandatele isikutele.
  Kui Te ei soovi, et me töötleme Teie isikuandmeid otseturustuse eesmärgil (sh profileerime), palun andke meile sellest teada, info@if.ee. Otseturustuse keelamine ei mõjuta kindlustuslepinguga seotud asjakohase teabe edastamist.
 • Uurimised ja rahapesu
  Töötleme isikuandmeid kuritegude, sh pettused ja rahapesu, vältimiseks, tuvastamiseks ja uurimiseks ning selleks, et analüüsida ja hallata äririske.
 • Aruandlus ametiasutustele
  Töötleme isikuandmeid, et olla kooskõlas asjaomaste seaduste ja õigusnormidest tulenevate kohustustega ning vastata riigiasutuste päringutele.
 • Statistika tegemine
  Töötleme Teie isikuandmeid statistika loomiseks, mis põhineb näiteks vara asukohal.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Olenevalt andmete töötlemise eesmärgist ja omadustest, töötleme Teie isikuandmeid seaduslikult ühel järgmistest õiguslikest alustest:

 • Töötlemine on vajalik, et sõlmida või täita Teiega või Teie kasuks sõlmitud kindlustuslepingut.
  Näiteks töödeldakse seaduslikult andmeid kindlustatud vara ja Teie asjade kohta ning riskidega seotud andmeid, mis on Teie poolt esitatud või meie poolt kogutud enne lepingu sõlmimist, samuti kahjukäsitluse käigus kogutud andmeid.
 • Töötlemine on vajalik, et täita vastutava töötleja seadusjärgset kohustust.
  Näiteks tuleb meil edastada andmeid Teie kohustusliku liikluskindlustuse kohta Eesti Liikluskindlustuse Fondile.
 • Töötlemine on vajalik, et täita meie või kolmandate isikute õigustatud huvi, ja seejuures on Teie eraelu puutumatus piisavalt tagatud.
  Sellisel alusel andmete töötlemine toimub näiteks siis, kui me töötleme Teie andmeid pettuste vältimiseks või saadame Teile kui oma kliendile otseturustuspakkumisi või hoiame oma IT-süsteemide turvalisust.
 • Töötlemine on vajalik, et kaitsta Teie või teise isiku elulisi huve.
  Näiteks on reisikindlustus, mil õnnetusjuhtumi korral vahetame haiglatega teavet vajalike meditsiiniprotseduuride tegemiseks.

Automatiseeritud otsuste tegemine ja profileerimine

Mõningatel juhtudel teeme me automatiseeritud otsuseid ja profileerime kliente. Automatiseeritud otsuste tegemine ja profileerimine tähendab, et otsused tehakse üksnes infosüsteemi poolt ilma meie töötaja sekkumiseta. See võib tähendada automaatset hinnastamist meie infosüsteemi sisestatud teabe põhjal või kahjuhüvitise automaatset arvestust ja väljamaksmist Teie poolt interneti kahjuteates esitatud teabe põhjal. Sel moel saame pakkuda oma klientidele paremat ja sujuvamat teenust. Teavitame oma kliente täielikult automatiseeritud otsuste tegemisest, kui sellised otsused võivad neid oluliselt mõjutada.

 • Kahjunõuete käsitlus

Kahjukäsitluse protsessis võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemist interneti kahjuteate teenuse või muu kahjukäsitluse osana. Automaatne otsus põhineb meile antud teabel ja seda saab kasutada näiteks hüvitise õige suuruse arvutamiseks. Te ei saa esitada vastuväiteid automaatsele otsustamisele, kuid saate meiega ühendust võtta ja paluda meil kahjuotsus üle vaadata.

 • Kindlustuse müügiprotsess

Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist kindlustuse müügiprotsessi osana veebilehel (e-büroos, poliis.ee keskkonnas) ja muudes kanalites. Automatiseeritud otsused põhinevad meile antud või meie poolt kogutud teabel, misjärel meie süsteemid arvutavad hinna automaatselt sellise teabe alusel nagu näiteks sõiduki mudel, vara koosseis, kahjuajalugu, vanus, piirkond, kindlustusvõtja (vastutava kasutaja) krediidireiting või muud tegurid. See on kindlustuse ostmisel kohustuslik. Te ei saa kindlustuse ostmisel automaatsele otsustamisele vastuväiteid esitada. Kui Teil on küsimusi oma pakkumise kohta, võtke meiega ühendust.

 • Otseturustus

Profileerimine tähendab Teie oodatava käitumise prognoosimist Teie andmete alusel. Otseturustuses kasutame profiile selleks, et saata sellist teavet, mis meie arvates on Teile kõige asjakohasem, ja vältida ebaolulise teabe saatmist või näitamist. Teil on õigus esitada vastuväiteid otseturustusega seotud profileerimisele siin.

Andmete salvestamine ja turvalisus

Me tagame Teie eraelu puutumatuse hea infohalduse ja isikuandmete hoolika töötlemisega. Hoiame Teie isikuandmeid nii kaua kui vaja, et täita antud dokumendis kirjeldatud eesmärke, välja arvatud juhul, kui seadusega on lubatud või nõutav pikem säilitustähtaeg.

Teie isikuandmete säilitustähtaeg sõltub konkreetset liiki potentsiaalse nõude kohta käivatest õigusnormidest, raamatupidamisalaste õigusaktide nõuetest ja muudest teguritest. Kui Teie isikuandmete hoidmine ei ole meile kohustuslik, võite taotleda andmete kustutamist. Ebaolulised või -vajalikud isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi, füüsilisi, õiguslikke ja organisatsioonilisi meetmeid, mis on kooskõlas eraelu puutumatuse ja andmeturbe õigusnormidega. Kõik andmetöötlejatena tegutsevad teenusepakkujad on hoolikalt valitud ning neilt nõutakse asjakohaste meetmete kasutamist, et kaitsta Teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust.

Teie isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Kindlustusandjana on meil kohustus hoida salajas kliendi isiklikku teavet ja muid isikuandmeid. Kolmandatele isikutele avaldame isikuandmeid üksnes juhul, kui selleks on õigusaktist tulenev kohustus, see on seaduse kohaselt lubatud või meil on selleks teie eelnevalt antud nõusolek. Avaldamiseks ei loeta isikuandmete edastamist volitatud töötlejatele, keda me kontrollime andmete töötlemise lepingutega.

Olenevalt kindlustustootest ja andmete olemusest võidakse Teie isikuandmeid avaldada:

 • pangale või liisingufirmale, kui asjaomane isik on vara omanik, märgitud lepingus soodustatud isikuks või on pandipidaja – jagatakse andmeid kindlustuskaitse ja kahjujuhtumi kohta;
 • Eesti Liikluskindlustuse Fond – liikluskindlustuse registrisse kantavad andmed sõlmitud kohustusliku liikluskindlustuse lepingute ja liikluskindlustuse juhtumite kohta;
 • raviasutus ja arst – tervisekindlustuse kahjujuhtumi, tervisehindamise või isikukahju korral võime jagada teie andmeid ravikeskuste või arstidega;
 • teised kindlustusandjad – edastame teavet teistele kindlustusandjatele kahjukäsitluse raames juhul, kui see on vajalik kahju käsitlemiseks;
 • riigiasutused – võime olla kohustatud jagama Teie isikuandmeid riigiasutuste või kolmandate isikutega, kui selline nõue tuleneb seadusest või see on vajalik lepingu täitmiseks;
 • koostööpartnerid – võime jagada teie andmeid oma koostööpartneritega, et pakkuda Teile lisateenuseid, näiteks abi kahjujuhtumi korral.

Teie andmete rahvusvaheline edastamine

Teie isikuandmeid säilitatakse eelkõige Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. Meie äritegevuse rahvusvahelise olemuse ja tehnoloogiliste lahenduste tõttu ning eespool toodud eesmärkidel võime teatud juhtudel edastada isikuandmeid muudes riikides asuvatele partneritele. Näiteks võime edastada isikuandmeid Ameerika Ühendriikides asuvale pilveteenuseid pakkuvale andmetöötlejale. Kõik sellised edastamised toimuvad kooskõlas rahvusvahelisele andmeedastusele kehtivate privaatsusreeglitega.

Ligipääs Teie andmetele

Tahame olla läbipaistvad andmete suhtes, mida me Teie kohta hoiame, ja soovime olla kindlad, et need on korrektselt uuendatud. Saate vaadata enda kindlustuslepingute andmeid Ifi e-büroos. Juhul kui soovite rohkem teavet enda isikuandmete töötlemise kohta, palun saatke meile digitaalselt allkirjastatud e-kiri aadressil info@if.ee või omakäeliselt allkirjastatud kiri postiga aadressil Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.

Te võite meil paluda parandada või eemaldada andmeid, mis teie arvates on ebaõiged. Te võite ka paluda meil enda kohta käivad andmed kustutada, kui nende edasiseks töötlemiseks ei ole seaduslikku alust. Pange tähele, et kehtivate õigusnormide järgi ei tarvitse osa andmete puhul olla õigust neile juurde pääseda, neid parandada ega kustutada. Teie taotluse alusel on võimalik teie isikuandmete koopia edastada ka otse teisele ettevõtjale, kui see on tehniliselt teostatav.

Kelle poole pöörduda?

Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, palun võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil: DPO@if.se.

Oleme Teie isikuandmete vastutav töötleja, Te võite meile kirjutada:
If P&C Insurance AS
Aadress: Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, Eesti

Isikuandmete kaitse üle teostab järelevalvet Andmekaitseinspektsioon. Teil on õigus esitada neile kaebus, kuid soovitame pöörduda esmajärjekorras meie poole.

Seda eeskirja uuendati 20.08.2018.