Uuring: Eesti töötajad hindavad ausust ja huumorimeelt

Eestlased soovivad, et kolleegid oleksid sõbralikud, huumorisoonega ja ausad, leedulased aga hindavad karjäärivõimalusi ja kolleegide abil professionaalses mõttes arenemist. Sellised tulemused andis uuring, mille If Kindlustus korraldas Eestis, Lätis ja Leedus.

Balti riikides on palju ettevõtteid, mis töötavad kõigis kolmes riigis, seega puutuvad Eesti inimesed lõunanaabritega üsna palju kokku. See, kuidas inimesed suhtuvad oma töösse ja mida nad töökohalt ootavad, võib riigiti üsna palju erineda.

Nii Eestis, Lätis kui ka Leedus olid küsitletud inimesed ühel meelel selles, et normaalselt kolleegilt oodatakse nii lugupidamist kui ka kompetentsust – neid omadusi nimetas üle 60 protsendi vastanutest. Eestlased pidasid seejuures üksteise austamist pisut olulisemaks kui lõunanaabrid.

„Kolme Balti riigi töötajate vahel on teatud selged erinevused, kusjuures tihtilugu jääbki Läti erinevates näitajates Eesti ja Leedu vahele. See peegeldab Balti riikide tänapäevast töökultuuri, kuid ilmselt ka teatud ühiskondlikke ja kultuurilisi erinevusi,“ selgitas If Kindlustuse Baltikumi personalidirektor Liina Kesküla.

Kas normaalne töökaaslane on proff või sõber?

Uuringust selgus, et Eesti inimesed tähtsustasid selgelt enam töökaaslaste vahelist ausust ja head huumorimeelt. Siinsete töötajate jaoks kuuluvad nimetatud omadused viie tähtsaima hulka, lõunanaabrid peavad neid märksa vähem oluliseks.

Kui Eestis ootavad oma kolleegidelt head huumorisoont ja sõbralikku suhtumist ligi pooled töötajad, siis Leedus ootab seda kolleegidelt vaid 29% vastanutest.

Eesti inimeste hinnangul peaks normaalne kolleeg olema aus – seda nimetasid pea pooled küsitletutest. Selles küsimuses läksidki arvamused naabritest kõige enam lahku, sest ausust pidas tähtsaks ainult 17% Leedu ja 12% Läti töötajatest.

Lätis ja Leedus tähtsustatakse seevastu enam vastutuse võtmist ning kolleegide vahel teadmiste jagamist, et töötaja saaks end professionaalselt arendada ja parandada oma võimalusi edutamiseks.

„Kõigis kolmes riigis tähtsustavad inimesed enim lugupidamist üksteise suhtes ja kompetentsust. Samas selgub vastustest, et Eesti inimesed ootavad ennekõike sõbralikku töökeskkonda, Leedus aga tähtsustatakse karjäärivõimalusi ja professionaalset arengut. Lätlased on pigem seda meelt, et normaalses kolleegis peaksid kokku saama mõlemad pooled – ta peaks olema kompetentne professionaal, kes on valmis oma teadmisi ja oskusi jagama, aga samal ajal oleks hea olla töökaaslastega sõber ning vahel võiks ka nalja visata,“ lisas Kesküla.

Olenemata ettevõtte suurusest ja sellest, kas see ettevõte tegutseb vaid Eestis, kogu Baltikumis või veelgi laiema haardega, kuuluvad meeskonnatöö ja kolleegidevahelised suhted kõige olulisemate küsimuste hulka.

„Meeskonnatööst ja kolleegidevahelistest suhetest sõltub, kuidas inimesed ennast töö juures tunnevad. See määrab, kui pikaks ajaks inimene end konkreetse ettevõttega seob,“ selgitas Kesküla. „Aga see pole ainus põhjus, miks ettevõtted peaksid pöörama tähelepanu oma töötajate koostööle. Tõhus meeskonnatöö kindlustab firmale ka paremad majandustulemused.“

If Kindlustuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus korraldatud uuringus osales 1500 vastajat.